Kalite

Yüksek hizmet kalitesini bir amaç olarak gören Etisan Enerji A.Ş. tarafından uygulanan toplam kalite sistemleri sayesinde, Etisan Enerji A.Ş. tüm paydaşlarının beklentilerini aşan bir hizmet kalitesine ulaşmış durumdadır.

Yapımını üstlendiğimiz Enerji Nakil Hatları, Trafo Merkezleri , Tesis bağlantıları gibi elektrik altyapısı işlerimizde ve aynı zamanda üretimini ve satışını yaptığımız Demir Direk, Galvanizli enerji nakil hatları, topraklama gibi ürünlerimizin tüm hizmet ve üretim süreçlerinde entegre yönetim sistemlerimize uygun çalışmalar yapılmaktadır. 

Tüm kalite ve entegre yönetim sistemlerimiz iyi dokümante edilmiş ve teknik bilgiler ile desteklenmiştir. Teknoloji olarak %99.9 çalışma garantisi bulunan yazılım ve bilgi işlem altyapısı üzerinden yürütülmekte, beraber çalıştığımız tüm müşterilerimiz ile paylaşılmaktadır. 

Daha fazla bilgi edinmek isterseniz etisan@etisanenerji.com adresine konu ile ilgili talebinizi belirten bir mail atmanızı rica ederiz. 

 

Etisan Entegre Yönetim Sistemleri

1 – Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 1999 yılında kurulmuş olan Etisan Enerji A.Ş. Kalite Yönetim Birimi ’nin yoğun çalışmaları sonucunda, 2000 yılında tamamlanarak, hayata geçirilmiştir. Kurulumu tamamlanan kalite yönetim sistemi, 2000 yılında Bureau Veritas tarafından denetlenerek, onaylanmış. Etisan Enerji A.Ş. bu denetim sonucunda ISO 9001 Kalite Güvence Belgesi ’ni almaya hak kazanmıştır.

Sertifikasyona hak kazanılmasından günümüze kadar mevcut sistemde ek düzenlemeler ve güncellemeler yapılması sayesinde, sistemin sertifikasyonunu ISO 9001:2008 Kalite Güvence Belgesi ile güncellenmesi sağlanmıştır. Etisan Enerji A.Ş., günümüzde de düzenli olarak UKAS akreditasyonuna sahip Bureau Veritas tarafından denetlenmektedir.

Etisan Enerji A.Ş.’nde hizmet üretimi mevcut kalite sistemi ile kontrol altında tutularak, tüm eksikler giderilmeye, hatalar önlenmeye ve tüm hizmetler sürekli olarak geliştirilmeye çalışılmaktadır. Açıklık politikamız ile tüm çalışanlarımızın bu süreçte fikirlerine ve görüşlerine başvurularak gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Bu kapsamda Etisan Enerji A.Ş. olarak benimsenen ilkeler aşağıda verilmiştir;

• Enerji ve elektrik sektöründe müşteri ve ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerine en uygun çözümler sunabilmek,
• Müşterilerimizin talep ettiği enerji yapım ve işletme hizmetleri ve ürünlerini mümkün olan en yüksek kalite seviyesinde ve en kısa sürede teslim etmek,
• Kalıcı ve güven veren iş ortaklıkları inşa etmek,
• Kuruluşumuz faaliyetlerinin kalitesinin sürekli artırılması amacı ile çalıştığımız enerji sektörü öncelikli olmak üzere eğitim sürecinin devamlılığını sağlamak,
• Sözleşme gereklerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak ve ilgili tarafların uygulanabilir şartlarını yerine getirerek faaliyet göstermek,
• Müşteri ve paydaş memnuniyetini yükseltmek ve sürekliliğini sağlamak için müşteri beklenti ve gereksinimleri dikkatli bir şekilde inceleyerek, koşulsuz memnuniyet için çalışmak,
• Tecrübelerin paylaşılmasını ve kurumsal hafızanın devamlılığını sağlamak ve
• Kuruluşumuzun insan kaynağı, bilgi birikimi ve finansal gücünü korumak, artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Etisan Enerji A.Ş. ilke ve hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini eksiksiz olarak uygulamak ve faaliyetlerimizi sürekli olarak geliştirmek öncelikli taahhüdümüzdür.

2. Çevre Yönetim Sistemi

Çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak gören Etisan Enerji A.Ş., 2000 yılında Bureau Veritas tarafından denetlenerek ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Etisan Enerji A.Ş., toplumsal sorumluluğun gereği olarak daha yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bilincinin geliştirilmesini, çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu ilke doğrultusunda çevrenin korunması için Etisan Enerji A.Ş. tarafından aşağıdaki başlıklar belirlenmiş ve görev edinilmiştir:

• Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamayı,
• Çevresel kirlilik oluşmadan önce, kaynağında önleyecek sistemler geliştirmeyi,
• Çevre ile ilgili ulusal, uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı
• Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında; faaliyet alanındaki performans göstergelerini her yıl düzenli olarak paydaşlarıyla şeffaf biçimde paylaşmayı,
• Çevre için amaç ve hedefler koyarak, performansları periyodik olarak değerlendirmeyi, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamayı,
• Verilen hizmet kapsamındaki faaliyetlerin yaşam döngüsü içerisinde operasyonel kontrollerini yaparak doğal kaynak kullanımını azaltmak ve kirliliği önlemek için gerekli kontrolleri yapmayı,
• Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak için gerekli altyapıyı sağlamayı,
• Tüm süreçler ile ilgili riskleri ve çevre boyutlarını belirleyerek, çevre dostu teknolojilerin kullanılmasını,
• Mevcut varlıklarda yapılacak değişikliklerde veya yeni yatırımların planlanmasında çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı, böylece çevresel riskleri minimize etmeyi,
• Tüm çalışanlarımıza ve alt yüklenicilere çevre konusunda eğitimler vererek, en üst birimden en alt birime kadar tüm paydaşlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmayı, hedeflemekte ve taahhüt etmekteyiz.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Etisan Enerji A.Ş. tarafından 2010 yılında başlangıcı yapılan, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarını 2011 yılında tamamlanarak, OHSAS 18001 sertifikasına hak kazanılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği konularındaki performansımızı geliştirmek, risklerimizi belirlemek ve kontrol altında tutmak, tüm çalışanlarımız ile birlikte çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Etisan Enerji A.Ş. olarak tüm faaliyetlerimizde, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine yönelik programların hazırlanması, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba gösterilmektedir. Bu kapsamda; tüm çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize sağlık ve güvenlik konularında düzenli şekilde verilen eğitimler sayesinde çalışanlarımızın sadece kendilerinin değil, 3. şahısların da sağlık ve güvenliğinden sorumlu olduğu bir çalışma ortamı yaratmaya çalışmaktayız.

Tüm çalışma alanlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları mevcut olup, ekiplerimiz tüm işyerlerimizde risk değerlendirme ve acil durum planları hazırlamaktayız. Etisan Enerji A.Ş., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında; faaliyet gösterdiği tüm sahalarda, tehlike tanımlama ve risk analiz çalışmalarını gerçekleştirmiş durumdayız. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uyarınca aşağıdaki maddeler Etisan Enerji A.Ş. tarafından benimsemiştir;

• Tüm çalışanlarımızın katılımıyla, tehlikeleri daima önceden belirleyerek, sağlık ve güvenliğe ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem almaktayız,
• Faaliyetlerimizin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için tüm çalışanlarımızı, alt yüklenicilerimizi ve müşterilerimizi sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendiririz ve gerektiğinde konusunda uzman tüm kuruluşlar ile iş birliği yaparız,
• Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla; olaylar ve kazalar ile ilgili detaylı raporlar hazırlarız ve tüm paydaşların bu raporlardan ders çıkarılmasını sağlarız,
• Sağlık ve güvenlik konularının iyileştirilmesine katkıda bulunan çalışanlarımızı ve alt yüklenicilerimizi ödüllendiririz,
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili, ülkemizde yürürlükte bulunan tüm yasal mevzuatlara uyarız,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne ilişkin uygulamaları sürekli olarak gözden geçirerek, denetleriz ve geliştiririz.

4. Risk Yönetimi Sistemi

Etisan Enerji A.Ş. olarak Risk Yönetimi ’nin tüm süreç ve faaliyetlerimizde öncelikli olarak değerlendirilen alanların başında gelmekte ve risk farkındalığının artırılması üst yönetimimiz tarafından sürekli olarak teşvik edilmektedir.

Etisan Enerji A.Ş.’nin kurumsal risklerinin tespit edilmesi, belirlenen risklerin değerlendirilerek önceliklendirilmesi, risk stratejilerinin ve risk iyileştirme yöntemlerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla her takvim yılında en az bir kez olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla Risk Yönetim Toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Risk Yönetim Toplantılarının amaçları aşağıda verilmiştir:
• Etkin bir risk yönetim sürecinin yürütülmesi,
• Risk algısının ve farkındalığının yükseltilmesi,
• Risk yönetim stratejilerinin, kabul edilebilir risklerin ve risk iştahının belirlenmesi
• Risk yönetiminin tüm projeler, birimler ve çalışanlara kadar ulaşan kurumsal bir kültür olarak kabul edilmesinin sağlanması,
• Risk kontrol ve takip fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması,
• Risk yönetimi performansının gözden geçirilmesidir.

5. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Etisan Enerji A.Ş., sürdürülebilir bir gelecek için çevresel ve toplumsal duyarlılıkla faaliyetlerimize devam etmek, kurumsal kültürün en temel taşı olarak benimsenmiştir. Sürdürülebilirlik, şirketimiz için, sadece ekonomik ilerlemenin alternatif bir yolu değil, aynı zamanda doğal kaynakları ve çevreyi korumak için önemli bir süreçtir. Sürdürülebilirlik anlayışımızın temel ilkeleri arasında aşağıdaki maddeler yer almaktadır:
• Faaliyetlerimizin çevre etkisini asgari düzeyde tutmak,
• Çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyacak tedbirler almak,
• Doğal kaynakların tüketimini en alt seviyeye indirmek,
• Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri minimize etmek,
• Tarihi ve kültürel eserlere ve yapılara, yöresel kültürlere verilebilecek zararları önlemek,
• Çevre ve toplumsal bilincin gelişmesi ve yerleşmesi için her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak.

6. Etik Kurallarımız

Etisan Enerji A.Ş. olarak tüm faaliyetlerimizde uzun vadeli başarı sağlanabilmesi için, etik kurallara uygun olarak iş yapılması gerektiğine inanmaktayız ve bu doğrultuda faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz.

Etisan Enerji A.Ş.’nde ayırımcılık gözeten ya da herhangi bir şekilde etik olmayan davranışlara hoşgörü göstermemekteyiz. Tüm çalışanlarımızın yanı sıra tedarikçiler, alt yüklenicilerimiz ve diğer paydaşlarımızın da etik değerlere uygun olarak hareket etmesini beklemektedir.

Aşağıdaki konularda temel standartlar Prosedür ve Yönetmeliklerle belirlenmiştir:

• Sigortasız veya Çocuk İşçi Çalıştırmama
• Çalışanı Rızası Dışında Çalıştırmama
• İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
• Çevre Duyarlılığı ve Çevre Yararına Faaliyet
• Ayrımcılık Yapmama ve Fırsat Eşitliği Yaratma

7. Sosyal Sorumluluk

Etisan Enerji A.Ş. olarak tüm paydaşlarımız ve faaliyet gösterdiğimiz bölge halkının sosyal yaşamlarına katkı sağlayan, sosyal sorumluluk sahibi bir birey olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bu nedenle çalışmalarımıza devam ettiğimiz bölgelerden kazanılan değerlerin bir kısmını geri vermeye ve paylaşmaya dayanan sosyal sorumluluk faaliyetlerine büyük önem vermekteyiz. Bilginin paylaşılarak artacağına inanan Etisan Enerji A.Ş., “Eğitimin Gerekliliği” ilkesiyle hareket etmektedir. Sosyal Sorumluluk konusunun tüm tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz tarafından benimsenmesi ve katılımını sağlamak için çaba göstermekteyiz.